Els rols de gènere establerts per la societat són una de les causes principals de la bretxa laboral i la masculinització històrica de certs sectors professionals. A eDiversa Group, com a empresa TIC, som conscients del treball que falta per fer en el sector tecnològic. Així, volem posar de manifest la importància de canviar les normes socials que alimenten els biaixos en aquest i altres sectors.

L'ONU ha publicat el seu estudi anual sobre les normes socials de gènere a escala mundial: Gender Social Norms Index (GSNI). Aquest índex es calcula utilitzant dades del World Values Survey (WVS) i quantifica els prejudicis existents sobre les dones. El seu mètode se centra a plasmar les actituds de la població en referència al rol de les dones en quatre àmbits: política, educació, economia i integritat física.

Alguns dels resultats més destacats reflecteixen la infravaloració de les capacitats i els drets de les dones en la societat. Aquestes creences venen marcades per normes socials heretades que estableixen estereotips sobre les habilitats de cada gènere. De fet, 9 de cada 10 persones mantenen ideals de biaix de gènere a escala mundial, mentre que a Espanya parlem del 50,74%. Fins i tot als països més desenvolupats amb índex de desigualtat més baix, més d'un quart de la població té almenys una creença normativa cultural contra el rol femení.


Les dones en rols de lideratge

El GSNI revela que la meitat de la població mundial té la creença que els homes són millors líders polítics que les dones. A més, un 43% creu que són millors en els càrrecs de Direcció Executiva. A aquestes dades se suma el fet que les dones tenen molt poca representació en els rols de lideratge polític i administracions públiques. Tan sols un 11% dels caps d'estat són dones. Així mateix, només un 9% participen en el govern i un 22% són ministres. Lamentablement, a aquelles dones que aconsegueixen arribar a càrrecs de ministra, se les sol encasellar en departaments relacionats amb la cura.

Els estereotips socials restringeixen les opcions i les oportunitats de les dones en l'àmbit laboral, ja que estableixen limitis en el que s'espera que les dones siguin. En alguns casos la política ha jugat un paper important en pro de la igualtat, com el moviment internacional de l'educació primària i secundària universal. Això ha impulsat que més dones continuïn formant-se professionalment i accedeixin a la universitat. No obstant això, encara que les bretxes salarials deixen d'estar justificades per una educació inferior de les dones, continuen latents a causa dels estereotips i expectatives sobre aquestes. Per exemple, s'espera equivocadament que una dona dediqui més temps a la cura dels fills i familiars que els homes.

A favor de la igualtat, estadísticament s'ha demostrat que les dones líders presten més atenció a les necessitats de les dones, nens i comunitats vulnerables i marginades, oferint millors serveis públics. A diferència dels homes, les dones tendeixen a prendre decisions moderades en comptes de decisions extremes. De fet, l'any 2000, el Consell de la Seguretat de l'ONU va adoptar la resolució 1325 sobre Dones, Pau i Seguretat, posant en rellevància el paper clau que tenen les dones en la resolució de conflictes i construcció i manteniment de la pau.


El paper de les empreses

Les empreses i les organitzacions són una peça molt important a l'hora de canviar les normes socials i els estereotips associats al gènere. En contractar més talent femení s'obren portes a l'enriquiment global i es proporcionen referències per a altres dones, generant així, més talent.

Malgrat que encara queda molta feina per fer, des d'eDiversa Group estem involucrats en diverses iniciatives amb l'objectiu d'abordar els biaixos de gènere latents en el sector tecnològic. Una de les nostres iniciatives estrella és el desenvolupament d'un Pla d'Igualtat, que estem desenvolupant mitjançant un meticulós estudi de totes les nostres àrees i necessitats dels integrants de l'empresa, com són els salaris, la flexibilitat horària, la comunicació interna i externa, etc. Aquest pretén abastar la Igualtat en tots els àmbits de la paraula, intentant crear una societat més justa per a totes les persones a partir del nostre petit granet de sorra.


eDiversa Group, empresa connectada amb la Igualtat.